www.energooszczednyarchitekt.pl

Strefa wiedzy

projekty architektoniczno - budowlane
-projekty budynków energooszcędnych-

 

Projekty (domów jedno i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej o charakterze administracyjnym, handlowym i usługowym) przez nas sporządzone
dostosowane są do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.
Projekt budowlany zawiera:
-projekt zagospodarowania działki lub terenu
-projekt architektoniczny

Dodatkowo do projektów domów i budynków energooszcędnych zapewniamy opracowanie detali projektowych, aby w jak najlepszy sposób budynek wyakazywał niskie zapotrzebowanie na energię.

 zapraszamy do kontaktu


 

świadectwa charakterystyki energetycznej
-świadectwa energetyczne budynków-Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkości energii ( wyrażonej w kWh/(m2 rok) ) niezbędnej do zaspokajenia różnych potrzeb zwiazanych z użytkowaniem domu lub budynku
(np: ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie), a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalnosci ich charakterystykę energetyczną.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat.

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić gdy:

- przystępujemy do użytkowania obiektu budowlanego (potrzebne do zgłoszenia o zakończeniu budowy)
- następuje przeniesienie własnosci budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
- następuje stosunek  najmu budynku lub lokalu mieszkalnego lub części budynku

 zapraszamy do kontaktu


Jakie informacje zawiera Świadectwo charakterystyki energrtycznej

 
 

projekty architektury wnętrz
-od koncepcji do realizacji-Projekt architektoniczny wnętrz dostosowany jest do specyfiki i charakteru opracowywanych pomieszceń oraz stopnia skomplikowania wykonania projektu.
Projekt architektoniczny wykonawczy wnętrz zawiara:
- rzuty pomieszceń zawiarającej rozmieszczenie umeblowania, elementów funkcjonalnych
- rzuty posadzek (np:rysunek układu paneli, płytek ceramicznych itd.)
- rzuty sufitu (np:rysunek układu listew, sztukaterii sufitowej, układu oświetlenia itd.)
- kłady ścian
- rysunki detali ( np: balustrada, projekt mebli itd.)

 zapraszamy do kontaktu


ADAPTACJA POJEKTU GOTOWEGO

 


 

Adaptacja projektu jest sprawdzeniem możliwości wykorzystania go na konkretnej działce i dostosowanie go do lokalnych warunków - ukształtowania terenu, nośności gruntu, położenia względem stron świata, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania. Jest zarazem przystosowaniem projektu do wymogów prawa budowlanego. 

Adaptacja projektu gotowego jest etapem koniecznym w procesie pozyskania pozwolenia na budowę. 

Adaptacja obowiązkowa może ograniczyć się do dostosowania fundamentów do miejscowych warunków gruntowych. Jednakże bardzo często charakter czy położenie konkretnej działki powodują, iż należy wykonać inne zmiany w projekcie chociażby takie jak usytuowanie tarasu, zmiana rozmieszczenia okien czy kąt nachylenia dachu. 

Zmiany w projekcie gotowym można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

 • łatwe
 • trudne


Zmiany łatwe polegają na pomniejszych zmianach takich jak układ ścian działowych, zmiany wymiarów i usytuowania okien i drzwi, materiałów wykończeniowych itp. 

Zmiany trudne to przede wszystkim zmiany konstrukcyjne budynku np. zmiana wymiarów domu czy tez zmiana budynku parterowego, którego projekt nie przewiduje poddasza użytkowego na typ z poddaszem. Z reguły zmiany te wiążą się z konsekwencjami w postaci wzrostu kosztów wykonania.Jakie dokumenty należy skompletować przed pozwoleniem na budowę?

 


 

Wymagane dokumenty:

 • projekt budowlany –wraz z wymaganymi opiniami itp.,
 • oświadczenie o prawie do nieruchomości,
 • dowód prawa dysponowania nieruchomością(księga wieczysta, umowa dzierżawy itp.),
 • ew. zgoda współwłaściciela/ właściciela,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli brak miejscowego planu zagospodarowania) 

 

 

Gromadzenie potrzebnych dokumentów należy rozpocząć w wydziale architektury urzędu miasta, gminy lub dzielnicy. Tam uzyskamy wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działki).

Dokumenty te mogą zawierać szczegółowe informacje i wymagania dotyczące wyglądu domu, dachu, kąta nachylenia połaci, wysokości budynku, a nawet materiałów wykończeniowych i wielkości terenów zielonych.

Następnie zleca się uprawnionemu geodecie wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, przeznaczonej do celów projektowych (w skali 1:500). Pomoże to w dokładniejszym określeniu kosztów przyszłej budowy (robót ziemnych, długości przyłączy instalacyjnych itp.). Należy również dołączyć warunki techniczne dostawy mediów:

 • wody i odbioru ścieków (uzgodnione z okręgowym lub miejskim zakładem wodociągów i kanalizacji), 
 • energii elektrycznej (uzgodnione z dzielnicowym, okręgowym lub miejskim zakładem energetycznym), 
 • gazu (uzgodnione z dzielnicowym, okręgowym lub miejskim zakładem gazowniczym). 

W razie braku możliwości przyłączenia budynku do którejś z sieci, trzeba będzie przedstawić rozwiązanie alternatywne (w przypadku np. kanalizacji – projekt szamba)

W Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów urzędu gminnego, dzielnicowego lub miejskiego trzeba uzyskać wyciąg z mapy ewidencyjnej gruntów – zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000.

Gdy na działce są skomplikowane warunki terenowe lub gruntowo-wodne, niezbędna może okazać się ekspertyza (opinia) geologiczna, ewentualnie tylko oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia budynku. 

 


Aktualności

Kontakt

+48 609 429 167
biuro@energooszczednyarchitekt.pl